Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Logo för Zamzyn Z

Projekt

ZamZynZ

ZamZynZ är ett arbetssätt för att motverka bränder i skolmiljöer som är anlagda av barn och ungdomar. Det sker genom samverkan mellan räddningstjänsterna, Polisen, Regionförbundet, länets kommuner, Länsförsäkringar Jämtland och Brandskyddsföreningen Jämtland.

Målet är att arbetssättet ska användas på samtliga kommunala skolor i länet och införandet av arbetssättet pågår.

Nolltolerans mot brand i skolan

Grunden för arbetssättet är nolltolerans mot brand i skolan. Då personal inom skolan upptäcker brandincidenter, exempelvis brännmärke på ett bord eller att det har eldats i en papperskorg ska de rapportera incidenten på ett särskilt telefonnummer. Den som rapporterar incidenten får i samtalet besvara några enkla frågor om händelsen.

Skolan ska också polisanmäla de incidenter där man misstänker en brand med öppen låga.

Incidentrapportering

Uppgifterna från incidentrapporteringen vidarebefordras till ett antal kontaktpersoner i den kommun det gäller. Kontaktpersonerna återkopplar sedan till inringaren och ställer kompletterade frågor bland annat om rektor känner till händelsen, vilka åtgärder skolan själv har vidtagit och om skolan önskar hjälp med punktinsatser från räddningstjänsten eller polisen.

Punktinsatser

Punktinsatser från räddningstjänsten eller polisen kan bestå av olika åtgärder. Det kan handla om diskussioner kring tekniska eller organisatoriska lösningar. Det kan även handla om att räddningstjänsten och polisen kommer ut och pratar med eleverna klassvis om varför man inte får elda i skolan och vilka konsekvenser det kan få.

Samarbete socialtjänst och räddningstjänst

Både skola och polis har anmälningsplikt mot socialtjänsten. Socialtjänsten är sedan skyldig att utreda om den minderårige behöver stöd eller skydd. Utredningen består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten, den minderårige och föräldrarna. Har den minderårige anlagt bränder i skolmiljöer så bjuds även räddningstjänsten in att delta i samtalet. Räddningstjänstens roll i samtalet är att upplysa om konsekvenserna av att elda.

Fördelar

Flertalet skolor som börjat arbeta efter denna modell upplever att skadegörelse och antalet brandincidenter minskar i och med att skolan informerat elever och vårdnadshavare om att nolltolerans införts.

I varje kommun arbetar polis, räddningstjänst, socialtjänst, skola och kommunens säkerhetssamordnare med skolbrandsfrågan. Alla dessa funktioner har olika uppfattningar om läget i kommunen, men tillsammans kan de skapa en gemensam bild av läget.

Idag baseras stora delar av den statistik som finns kring anlagda bränder i skolor på räddningstjänstens insatsstatistik och antalet polisanmälningar. ZamZynZs incidentrapportering medför att ett stort antal incidenter som varken polis eller räddningstjänst har kännedom om synliggörs. Att synliggöra problemet är en förutsättning för att få resurser att arbeta med problematiken.

En stor fördel med arbetssättet ZamZynZ är att alla kan använda telefonnumret för incidentrapporteringen. Det behövs varken tillgång till dator eller utbildning i något incidentrapporteringsprogram. Rapporteringen måste vara enkel, det är en förutsättning för att det ska fungera.

Utvecklingsområde

ZamZynZ strävar efter ett proaktivt arbete och har som ambition att hitta nya arbetssätt som komplement till dagens modell. En del i detta är att ZamZynZ verkar för att brandutbildning av elever i grundskolan ska bli obligatorisk samt att alla elever i årskurs 8 ska få besök och information av polisen.

Frågor

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till räddningstjänsten.

Länk till mer information


Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund