Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Systematiskt brandskyddsarbete

En vinda med brandslang och en brandsläckare - båda i rött, syns beskurna i bilden. De sitter på en vägg av brunt trä.

Bränder som uppstår i byggnader kan snabbt utgöra ett livsfarligt hot mot de personer som befinner sig i byggnaden. Bränder kan även orsaka egendomsskador som innebär stora ekonomiska kostnader och en allvarlig påverkan på verksamheten som bedrivs i byggnaden.

 

Ladda ned broschyren om systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning med exempel och råd

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan genomföras på många olika sätt. Räddningstjänsterna i Västernorrlands och Jämtlands län har valt att beskriva brandskyddsarbetet inom fyra områden:

  1. Ansvar och brandskyddsorganisation
  2. Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsritning
  3. Kontroll och underhåll
  4. Utbildning och övning

Ladda ned vägledningen

Ladda ned vår vägledning Systematiskt brandskyddsarbete med exempel och råd. Den hjälper dig i arbetet med att skapa ett brandskydd som fungerar över tid vilket innebär att man minskar risken för att något allvarligt ska inträffa.


Gällande lagstiftning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2 §

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att uppfylla kraven enligt lagstiftningen behöver man bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).

Det innebär att man förebygger brand och skador till följd av brand på ett genomtänkt och effektivt sätt. Det handlar också om att förebygga att en brand över huvudtaget uppstår och att säkerställa att byggnaden och de personer som finns där kan begränsa skadorna om en brand ändå inträffar.

Sidan är uppdaterad 2021-01-21

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund