1. Startsida
 2. Organisationer
 3. Tillgänglighet för räddningstjänsten

Tillgänglighet för räddningstjänsten

För att möjliggöra en räddningsinsats eller sjukvårdsinsats ställs det krav i plan- och bygglagen på att tomter ska förses med anordningar som tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. Det är främst framkomligheten för ambulanssjukvårdens och räddningstjänstens fordon som behöver säkerställas där räddningstjänstens fordon vanligtvis blir dimensionerande på grund av deras storlek.

För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 meter. Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om utrymning avses ske med bärbara stegar.

Om utrymning förutsätts ske med hjälp av räddningstjänstens utrustning och befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga åtkomstmöjligheter ska särskilda räddningsvägar anordnas.

När krävs räddningsvägar?

I Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) regleras åtkomligheten för räddningstjänsten. I kapitel 5:721 står “Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga fordon.”

Hur vet man om det krävs räddningsvägar?

Om räddningsvägar krävs framgår det av bygglovet för fastigheten. Är man osäker om det krävs räddningsvägar är man alltid välkommen att kontakta räddningstjänsten för att diskutera frågan. Fastighetsägaren kan inte ta bort räddningsvägar såvida man inte bygger om huset och kraven på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall.

Vilka är kraven på räddningsvägar?

 • Räddningsvägar bör ha en fri höjd av 4,0 meter, en bärighet motsvarande ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande. På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3,0 m, längslutningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 meter. I kurvor bör den inre radien vara minst 7,0 meter samt ha sådan breddökning och hinderfritt område före, genom och efter kurvan att höjdfordon kan framföras.
 • Räddningsvägar ska också ha uppställningsplatser där höjdfordon får plats. Dessa bör inte luta mer än 8,5 % i någon riktning. De bör vara förlagda utanför ytterkant av balkonger eller fönster som ska kunna nås, dock högst 9,0 m från husväggen. Vidare bör körbanan vid uppställningsplatser vara kompletterad med vägrenar om 1,0 m bredd på båda sidor för att möjliggöra användning av fordonets stödben.
 • Räddningsvägar ska markeras med standardiserad skylt, se bilden – “Räddningsväg får ej blockeras”.
 • Det ska vara god framkomlighet vid inkörning till räddningsvägar. Hinder så som bommar och stolpar ska lätt kunna resas eller avlägsnas.
 • Eventuell låsning av hinder kan ske med så kallade brandkårslås, se bild på hänglås.
 • För att säkerställa tillgänglighet till räddningsvägar krävs ofta parkeringsförbud vid infarten.
 • Anslutningen till räddningsvägar bör ligga i närheten till byggnadens adress.

Hur ska räddningsvägar underhållas?

Räddningsvägar inklusive uppställningsplatser ska underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet. Detta innebär att de ska:

 • snöröjas och sandas vid behov, detta ska ske utan dröjsmål
 • hållas fria från parkerade bilar, containrar och andra hindrande föremål
 • rensas från vegetation såsom trädgrenar, buskage och dylikt

 Underhållet av räddningsvägar bör inkluderas i det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs i fastigheten.

Läs mer hos Boverket om “Framkomlighet för utryckningsfordon på tomter och till byggnader”.