Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Tillgänglighet för räddningstjänsten

En brandman bär på en ihoprullad slang bakom en brandbil. 25 m står det på slangen.

​För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 meter. Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om utrymning avses ske med bärbara stegar.
 
Om utrymning förutsätts ske med hjälp av räddningstjänstens utrustning och befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga åtkomstmöjligheter ska särskilda räddningsvägar anordnas.

När krävs räddningsvägar?

I Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) regleras åtkomligheten för räddningstjänsten. I kapitel 5:721 står "Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga fordon."

Hur vet man om det krävs räddningsvägar?

Om räddningsvägar krävs framgår det av bygglovet för fastigheten. Är man osäker om det krävs räddningsvägar är man alltid välkommen att kontakta räddningstjänsten för att diskutera frågan. Fastighetsägaren kan inte ta bort räddningsvägar såvida man inte bygger om huset och kraven på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall.

Vilka är kraven på räddningsvägar?

Räddningsvägar bör ha en fri höjd av 4,0 meter, en bärighet motsvarande ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande. På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3,0 m, längsslutningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 meter.

I kurvor bör den inre radien vara minst 7,0 meter samt ha sådan breddökning och hinderfritt område före, genom och efter kurvan att höjdfordon kan framföras.
 
Räddningsvägar ska också ha uppställningsplatser där höjdfordon får plats. Dessa bör inte luta mer än 8,5 % i någon riktning. De bör vara förlagda utanför ytterkant av balkonger eller fönster som ska kunna nås, dock högst 9,0 m från husväggen. Vidare bör körbanan vid uppställningsplatser vara kompletterad med vägrenar om 1,0 m bredd på båda sidor för att möjliggöra användning av fordonets stödben.
 
Räddningsvägar ska markeras med standardiserad skylt. Se figur till höger.

Röd skylt med texten "Räddningsväg får ej blokeras", i vitt.
Ett hänglås i rött, så kallat brandkårslås.

Det ska vara god framkomlighet vid inkörning till räddningsvägar. Hinder så som bommar och stolpar ska lätt kunna resas eller avlägsnas.  Eventuell låsning av hinder kan ske med s.k. brandkårslås, se figur till höger.

För att säkerställa tillgänglighet till räddningsvägar krävs ofta parkeringsförbud vid infarten.

Anslutningen till räddningsvägar bör ligga i närheten till byggnadens adress. 

Hur ska räddningsvägar underhållas?

Räddningsvägar inklusive uppställningsplatser ska underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet. Detta innebär att de ska

  • snöröjas och sandas vid behov, detta ska ske utan dröjsmål
  • hållas fria från parkerade bilar, containrar och andra hindrande föremål
  • rensas från vegetation såsom trädgrenar, buskage och dylikt

 
Underhållet av räddningsvägar bör inkluderas i det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs i fastigheten.

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund