1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Kontakt och organisation

Kontakt och organisation

Förbundsdirektion

Direktionens mandat motsvarar ett förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse.

Dess ansvar och befogenheter regleras i en förbundsordning antagen av medlemskommunerna. Direktionen beslutar i övergripande frågor såsom om mål, inriktning, ekonomi och vision för förbundet och utgör även myndighet för förbundet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE).

Politik, direktionens medlemmar. 

Revisionen

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten följer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.


Förbundsledningen

Förbundschefen planerar och leder förbundets verksamhet samt ansvarar för dialog med och föredragningar i förbundets direktion samt med medlemskommunernas företrädare till exempel vid ägarsamråd.

Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänstverksamheten är ändamålsenligt ordnad och leder de kommunala räddningsinsatserna.

Verksamhetsstrategen arbetar med krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och strategiska frågor. Samt representerar “kommunen” genom räddningstjänstförbundet mot myndigheter, kommuner samt samverkande organisationer.

Förbundschef

Lars Nyman
lars.nyman@rtjamtland.se
063-14 80 30

Räddningschef

Johan Wickenberg
johan.wickenberg@rtjamtland.se
063-14 80 40

Verksamhetsstrateg

Håkan Olsen
hakan.olsen@rtjamtland.se
063-14 80 36


Förbundskansli

Förbundskansliet stödjer förbundets verksamhet med ekonomi-, personal-, löne- och fastighetsadministration, HR-frågor, registratur och arkiv. Från kansliet sköts även förbundets övergripande interna och externa kommunikation. Funktionen stöttar även medarbetarna med kommunikationsfrågor. Kansliet har även till uppgift att arbeta med lokalförbättringar ur ett jämställdhets- och friskabrandmänperspektiv på förbundets brandstationer. Kanslichefen stödjer vid ekonomiska frågor i samband med ägarsamråd, presidie-, direktions- och revisionsmöten.

Växelns öppettider

Vardagar 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Kontakt via 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se.

Avdelningschef

Peter Ekstrand
peter.ekstrand@rtjamtland.se
063-14 80 35


Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen genomför kommunala räddningsinsatser, utreder olyckor, tillvaratar och utvecklar förbundets metoder och taktiker vid insatser samt leder, planerar och genomför förbundets övnings- och utbildningsverksamhet samt ansvarar för att upprätthålla beslutad beredskap med rätt operativ kompetens. Räddningsavdelningen utövar även personalansvar för all heltidsanställd skiftespersonal och RiB-personal samt även ansvarig för anskaffning, drift, underhåll och avveckling av materiel, fordon och IT-lösningar som används i operativ räddningstjänst och i förbundets övriga verksamhet. Ansvarar för att utalarmeringssystem och kommunikationslösningar uppfyller operativa krav inklusive övningsområdets drift och utveckling ingår också i räddningsavdelningens åtaganden.

Räddningschef, avdelningschef

Johan Wickenberg
johan.wickenberg@rtjamtland.se
063-14 80 40

Chef RIB-enheten

Jim Kaarnavuo
jim.kaarnavuo@rtjamtland.se
063-14 80 41

Chef Teknikenheten

Niclas Von Essen
niclas.von-essen@rtjamtland.se
063-14 80 60

Chef Metod- och taktikenheten

Jörgen Eriksson
jorgen.eriksson@rtjamtland.se
063-14 80 50


Förebyggandeavdelning

Räddningstjänstens förebyggande arbete handlar om att förebygga att bränder och andra olyckor inträffar och om de skulle inträffa att konsekvenserna blir så små som möjligt. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Lagen om skydd mot olyckor 

Mer konkret består det förebyggande arbetet av tillsyner enligt såväl lagen om skydd mot olyckor som lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten fungerar också som remissinstans till såväl kommunen beträffande plan- och byggärenden och serveringstillstånd enligt alkohollagen som polismyndigheten beträffande tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.

Tillstånd

Räddningstjänsten handlägger även tillstånd för egensotning och tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor. Likaså erbjuder Jämtlands Räddningstjänstförbund utbildning för personalen i våra ägarkommuner samt lämnar råd och information till allmänheten i olika sammanhang.

Avdelningschef

Mats Sundbom
mats.sundbom@rtjamtland.se
063-14 80 70

Brandingenjör

Daniel Moberg
daniel.moberg@rtjamtland.se
063-14 80 79

Brandingenjör

Elin Elisson
elin.elisson@rtjamtland.se
063-14 80 73

Brandingenjör

Karin af Geijerstam
karin.af.geijerstam@rtjamtland.se
063-14 80 71

Brandingenjör

Martin Jonsson
martin.jonsson@rtjamtland.se
063-14 80 74

Brandingenjör

Sara Wickenberg
sara.wickenberg@rtjamtland.se
063-14 80 77

Brandingenjör

Viktor Brandt
viktor.brandt@rtjamtland.se
063-14 80 76

Brandinspektör

David Ekblom
david.ekblom@rtjamtland.se
063-14 80 86

Brandinspektör

Kåke Rosén
kake.rosen@rtjamtland.se
063-14 80 72

Brandinspektör

Mikael Hagberg
mikael.hagberg@rtjamtland.se
063-14 80 78

Brandinspektör

Sven-Erik Svensson
svenerik.svensson@rtjamtland.se
063-14 80 75