1. Startsida
  2. Privatpersoner
  3. Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Ungefär 30 procent av alla bränder i villor, flerbostadshus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Sotningen är därför en viktig del i att förebygga bränder i bostäder.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att låta en fastighetsägare själv sota sin egen anläggning. Möjligheten förutsätter att fastighetsägaren gör en ansökan som kommunen efter prövning sen kan ge sitt medgivande till.

Länkar

Entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll

Det är entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på:

Du kan även söka via Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, vilket är branschorganisationen för Sveriges Skorstensfejarmästare.