1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Solcellsanläggningar och batterilagring

Solcellsanläggningar och batterilagring

Solceller kan utgöra en ökad risk vid räddningsinsatser. I den lagstiftning som finns för solcellsanläggningar beaktas inte räddningstjänstens säkerhet vid en insats. I Boverkets byggregler anges i BBR 5:71 att ”Byggnader skall utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredsställande säkerhet.”

Hindrar anläggningen en räddningsinsats?

Det är svårt att stänga av en solcellsanläggning som är i drift. När en solcellsmodul belyses fortsätter den att alstra en spänning. Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, via säkringar eller överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar (DC kablage) fortsatt är spänningssatta upp till 1000 volt, om inte särskilda installationstekniska åtgärder vidtas. Denna spänning kan vara direkt livsfarlig för räddningspersonal och solcellerna kan således innebära begränsningar och svårigheter för räddningspersonalen under en räddningsinsats.

Det är Räddningsledaren som vid en insats ansvarar för räddningspersonalens arbetsmiljö. För att undvika livsfara för egen personal, kan därför en brand i en solcellsanläggning innebära en totalskada av byggnaden. Av denna anledning anser räddningstjänsten det motiverat att vidta säkerhetshöjande åtgärder.

Det finns säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra säkerheten för räddningstjänstens personal vid en insats. Åtgärderna är viktiga att ta hänsyn till vid projektering av solcellsanläggningar och batterilagersystem. Det krävs även informationsunderlag om den specifika anläggningen för att kunna utföra riskbedömningar vid en räddningsinsats.

Vägledning och rekommendationer

Denna vägledning är framtagen för att redogöra för de säkerhetsåtgärder som Räddningstjänsten Jämtland, med dagens kunskap, bedömer underlättar möjligheterna för räddningsinsatser i byggnader med solcellsinstallationer och batterilagringssystem. Vägledningen är skriven för aktörer i byggprocessen såsom byggherrar, brandprojektörer och handläggare på stadsbyggnadskontor. Dokumentet är även tänkt att kunna utgöra ett stöd till fastighetsägare och är avsedd att beskrivna vilka säkerhetshöjande installationer som solcellsanläggningar bör förses med, för att ge bättre möjligheter att genomföra räddningsinsatser på ett säkert och effektivt sätt.