1. Startsida
  2. Privatpersoner
  3. Brandfarlig vätska

Brandfarlig vätska

Grafisk symbol för brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel. Detta är produkter som förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv.

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps häfte Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö finns information kring brandfarliga vätskor, nedan har räddningstjänsten sammanfattat vad som gäller vid förvaring i hemmet.

Förvaring av brandfarliga vätskor

För att för minska risken för att de brandfarliga varorna orsakar brand eller för att de förvärrar en redan uppkommen brand finns regler för hur mycket brandfarlig vätska som får förvaras i hemmet och hur den får förvaras.

Mängder

Hemma får man förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom får man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. Om man har behov av att ha mer än detta hemma måste man söka tillstånd. Läs mer att ansöka om tillstånd under rubriken Företag och organisationer – Brandfarliga varor.

Observera att man bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov, alltså inte för någon annans räkning. Eget företag gäller också som “någon annan” i detta sammanhang. Med hushållets behov avses att man bara ska förvara det man verkligen behöver hemma.

Förvaring

Bilderna nedan beskriver hur brandfarlig vätska får förvaras i flerfamiljs-, enfamiljs- och fritidshus. Den brandtekniska klassningen i bilderna är EI 30. Det betyder att konstruktionen ska vara brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

Bilderna kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation Brandfarliga vätskor för hem- och fritidsmiljö.

Förvaring i enfamiljs- och fritidshus

Illustration för förvaring.
Innehållet finns återgivet i text nedanför.

Fristående/avskilt förråd

Brandfarlig vätska, sprayburkar.

Källare

I ventilerat utrymme, till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska och sprayburkar.

Garage

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska, skyddad mot påkörning.

Vindsförråd

Ingen förvaring

Bostadsdel

Sprayburkar, brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter.

Med “avskilt” avses brandtekniskt avskilt. Lokaler, utrymmen och byggnader avskiljs brandtekniskt genom att byggnadsdelarna (väggar, golv, tak dörrar) är utförda på ett sådant sätt att en brand inte ska sprida sig vidare inom en viss tid.

Vanlig brandteknisk avskiljning i bostäder är EI 30 eller EI 60 där E står för rökavskiljning (brandrök ska inte kunna sprida sig till nästa utrymme). I står för isolering (värme ska inte kunna gå genom byggnadsdelen) och 30 eller 60 står för den i minuter den avksiljande byggnadsdelen ska klara.

Förvaring i flerfamiljshus

Illustration förvaring.
Texten finns återgiven nedan.

Fastighetsägaren kan iordningställa ett särskilt förråd, avskilt i lägst EI 30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor där hyresgäster kan förvara sina brandfarliga vätskor. Fastighetsägaren ansvarar för tillstånd för detta förråd.

Balkong, ej inglasad

Brandfarlig vätska i högst 25 liters behållare

Vinddsförråd

Ingen förvaring

Lägenhet

Sprayburkar, brandfarlig vätska i högst 10 liters behållare

Garage i bottenplan

Fordon med tank och reservdunk. Ingen övrig fövaring av brandfarlig vätska.

Hobbylokal, EI 30-avskild

Brandfarlig vätska, max 25 liter

Källarförråd

Ingen förvaring

Garage för flera hushåll

Fordon med tank och reservdunk, brandfarling vätska, oåtkomlig för obehöriga