1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Brandfarliga varor organisationer

Brandfarliga varor organisationer

​Exempel på brandfarliga varor är gasol (propan/butan), acetylen, bensin och diesel.

Brandfarliga varor delas in i brandfarliga gaser, extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Dessa definieras som:

  • Brandfarliga gaser: gaser eller gasblandningar som vid en temperatur av 20ºC och vid normalt lufttryck kan bilda en antändbar gasblandning med luft.
  • Extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler.
  • Brandfarliga vätskor: vätskor med flampunkt upp till 100°C.
  • Brandreaktiva varor: ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Fem ämnen räknas som brandreaktiva varor dessa är: väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Läs mer om klassningen av brandfarlig vara under rubriken Klassning av brandfarliga varor.

Vad säger lagen om brandfarliga varor?

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE) reglerar hanteringen av brandfarliga varor. I lagen står att den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Lagen säger även att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.

I föreskriften Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) finns bestämmelser om när det krävs tillstånd för hantering av brandfarliga gaser, extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler och vätskor.

För brandreaktiva varor anges i ämnesspecifika föreskrifter när tillstånd krävs.

Läs mer om tillståndspliktiga mängder under rubriken Tillståndspliktiga mängder.

Hur ansöker man om tillstånd?

För hantering som sker i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund söks tillstånd hos Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Läs vidare under rubriken Tillstånd.

Föreståndare för brandfarlig vara

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Med anmälan bifogas dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Detta kan till exempel vara meritförteckning eller utbildningsintyg.

Mer information finns under rubriken Föreståndare.

Mer information 

Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa.