Olycksrapportering explosiva varor

Enligt 12 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska olyckor och tillbud som inneburit risk för olyckor vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighet vid hantering av explosiv vara i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund är Jämtlands Räddningstjänstförbund och det är alltså till oss rapporten skall skickas.

Rapportera olycka

Tillståndshavaren ska underrätta tillsynsmyndigheten snarast efter det att olyckan eller tillbudet har inträffat. Lättaste sättet att underrätta myndigheten är att använda blanketten Underrättelse om olycka, Word

Återkoppling

Olyckor och tillbud som rapporteras in kommer att analyseras och sammanställas för att lärdomar av de olyckor och tillbud som sker ska kunna dras. Jämtlands Räddningstjänstförbund informerar även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arbetar med frågan på nationell nivå.