1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Räddningsvägar och uppställningsplatser

Räddningsvägar och uppställningsplatser

Byggnader behöver vara åtkomliga för räddningsinsatser. Många gånger är det tillräckligt om räddningsfordon kan ställas upp inom 50 meter från en byggnad. Men om räddningstjänstens höjdfordon ska kunna användas för utrymning behöver det finnas en uppställningsplats närmare den byggnad som ska nås. Där utrymning ska ske via bärbara stegar behöver det finnas uppställningsplatser för sådana.

Räddningsvägar

Om det vanliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet till en byggnad behöver det finnas räddningsvägar. En räddningsväg kan exempelvis vara en körbar yta som till vardags är en gång- och cykelväg eller öppen yta på en gård. Det är byggreglerna som styr när det krävs räddningsvägar och det framgår av bygglovet om det finns räddningsvägar vid en byggnad.

Räddningsvägar ska vara skyltade och tillräckligt breda för att räddningstjänstens fordon ska kunna ta sig fram. Eventuella bommar eller stolpar ska lätt kunna resas eller avlägsnas.

Det är viktigt att räddningsvägar snöröjs ordentligt och att det inte finns hinder i form av exempelvis parkerade bilar eller containrar. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att räddningsvägar är framkomliga.

Specifikationer för utformning av räddningsvägar finns i vår vägledning.

Mer information om krav på framkomlighet och åtkomlighet för räddningsinsatser finns hos Boverket.

Uppställningsplatser

I byggnader där räddningstjänstens höjdfordon eller stegar ska vara alternativ utrymningsväg behöver det finnas anpassade uppställningsplatser. Räddningstjänsten behöver också ha tillräcklig förmåga och tillräckligt snabb insatstid för att kunna fungera som alternativ utrymningsväg.

Precis som för räddningsvägar är det viktigt att uppställningsplatser underhålls och snöröjs så att de alltid är användbara. Även uppställningsplatser behöver vara skyltade om det är en förutsättning för att underhållet ska kunna skötas.

I räddningstjänstens vägledning beskrivs förutsättningar för att utgöra alternativ utrymningsväg samt hur byggnader och omkringliggande mark behöver utformas för att utrymning ska kunna genomföras. Vägledningen innehåller beskrivning av räddningstjänstens förmåga och tekniska specifikationer för hur uppställningsplatser ska utformas.