Föreståndare brandfarliga varor

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt 9 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

För verksamheter där driften inte stannar i och med att föreståndaren är bortrest eller liknande krävs flera föreståndare eller en föreståndarorganisation.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska godkännas av tillståndsmyndigheten, det vill säga Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Ansökan

Ansökan om godkännande av föreståndare sker alltid i samband med att tillstånd för hantering av explosiva varor med avseende på förvärv, förvaring. handel och överföring inom Sverige söks. I dessa fall görs ansökan på blanketten Ansökan om tillstånd för permanent hantering av brandfarliga varor, Word och skickas till Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Ansökan om godkännande av föreståndare kan även göras separat om för ett befintligt tillstånd till hantering av explosiv vara om föreståndare byts ut eller fler föreståndare behövs. Då kan blanketten Anmälan om föreståndare vid hantering av brandfarlig vara, Word användas.

Dokument

Med ansökan bifogas dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Detta kan till exempel vara meritförteckning eller utbildningsintyg. Även dokument som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne har accepterat föreståndarskapet, exempelvis kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.

Vid Jämtlands Räddningstjänstförbunds prövning om föreståndaren är lämplig kommer räddningstjänsten att begära utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.

Den som ska prövas som föreståndare medger enligt 10 kap. 1§ samt 12 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att uppgifter som berör hen som annars skulle omfattas av sekretess får lämnas mellan räddningstjänsten och företrädare för sökande om det är nödvändigt för handläggningen av ärendet i och med ansökan.

Att ansöka om godkännande av föreståndare är förenat med en avgift.