Tillståndsprocessen brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund görs på blanketten “Ansökan om tillstånd för permanent hantering av brandfarliga varor”. Du hittar våra blanketter här.

Ansökan

Ifylld och underskriven ansökan skickas, inklusive bilagor, till Jämtlands Räddningstjänstförbund. De bilagor som ska skickas in vid ansökningstillfället är för det första en situationsplan som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, vägar m.m. På denna ska områdets topografi och var på området som den brandfarliga varan ska hanteras framgå. För det andra ska en planritningar över byggnader och anläggningar där de brandfarliga varorna ska hanteras bifogas. På planritningen ska hanteringsplatser, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation vara utritade.

Samråd

Då ansökan kommit in tar räddningstjänsten kontakt med sökande. Räddningstjänsten samråder med den sökande om vilka ytterligare dokument som behöver skickas in för att ansökan skall kunna bedömas. I så gott som samtliga fall kommer fler dokument än de som bifogades ansökan vid ansökningstillfället att behövas för att räddningstjänsten skall kunna fatta beslut i ärendet men vilka dokument som behövs varierar. Eventuellt kommer räddningstjänsten även att vilja göra ett besök på platsen där verksamheten skall bedrivas.

Komplettering

Då fullständig ansökan inkommit, det vill säga då ansökan kompletterats med efterfrågade handlingar, skickas ett mottagningsbevis till sökande, från och med detta datum har räddningstjänsten i normalfallet tre (3) månader på sig att fatta beslut. Räddningstjänsten kommer att samråda (skicka ärendet på remiss) till andra myndigheter, exempelvis kommunen där verksamheten skall bedrivas för att de ska ha möjlighet att yttra sig angående ansökan.

Beslut

Då andra myndigheter getts möjlighet att yttra sig kommer räddningstjänsten fatta beslut om att avslå eller ge tillstånd till hanteringen. Tillståndet kan vara förenat med vissa villkor, ett av de vanligaste villkoren är att hanteringen inte får påbörjas före det att räddningstjänsten gjort en avsyning, det vill säga på plats inspekterat anläggningen. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, hur lång tid tillståndet gäller beror på olika faktorer, men det vanligaste är att tillståndet gäller i 6 eller 12 år.

Avgift

Att söka om tillstånd är förenat med en avgift. Hur stor avgiften är framgår i dokumenten på Avgift – Brandfarlig vara.