Tillståndspliktiga mängder

Lagen säger även att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.

Brandfarliga gaser, extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler och vätskor

I föreskriften, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) (pdf, 130kb), finns bestämmelser om när det krävs tillstånd för hantering av brandfarliga gaser, extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler och vätskor.

Brandreaktiva varor

Beträffande brandreaktiva varor så regleras vid vilka mängder som hanteringen av dessa är tillståndspliktig i de föreskrifter som reglerar hanteringen av respektive brandreaktiv vara.

I nedanstående tabell anges vilka föreskrifter som reglerar hanteringen av brandreaktiva varor. 

Denna tabell tar upp vilka ämnen som är brandreaktiva varor och i vilken föreskrift där mer information om hantering av varan, exempelvis när den är tillståndspliktig, återfinns.
VaraFöreskrift
VäteperoxidHantering av väteperoxid PDF (82 kb)
Organiska peroxiderHantering av organiska peroxider PDF (127 kb)
Ammoniumnitrat Hantering av ammoniumnitrat PDF (47 kb)
Lågnitrerad nitrocellulosaHantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa PDF (53 kb)
Brandfarlig biograffilmSprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm PDF (53 kb)