1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Brand- och utrymningssäkerhet...

Brand- och utrymningssäkerhet i lokaler med serveringstillstånd för alkohol

Det här är information till dig som driver restaurang och ska ansöka om serveringstillstånd för alkohol. Brandsäkerheten är en del av din verksamhet.

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kapitlet 16 § vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt.

Flera myndigheter är inblandade när du söker ditt serveringstillstånd. Räddningstjänsten Jämtland (JRF) hjälper alkoholhandläggaren med bedömningen om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.  För att JRF ska kunna göra den bedömningen behöver du i din ansökan beskriva lokalens brandskydd både med text och en skalenlig ritning. Räddningstjänsten gör normalt inga platsbesök inför sina remissyttranden utan bedömning ska kunna göras utifrån de handlingar som du skickar in. Därför är en fullständig och korrekt beskrivning viktig för att vi ska kunna bedöma hur lämplig lokalen är ur ett brand- och utrymningsperspektiv. Om det sen tidigare finns en korrekt beskrivning av brandskyddet i lokalen som överensstämmer med din tänkta verksamhet, exempelvis en brandskyddsdokumentation, så kan den användas.

För att ärendet om att söka alkoholtillstånd ska gå snabbt och effektivt är det viktigt att ansökningen kommer in i fullständigt skick. Om du behöver hjälp med att beskriva brandskyddet för din verksamhet rekommenderar vi att du vänder dig till en brandkonsult som kan kontrollera att brandskyddet är anpassat efter den verksamhet du vill bedriva och hjälpa dig med att dokumentera lokalens förutsättningar.

Bygglov

Grundläggande för att lokalen ska vara lämplig är att det finns ett bygglov som medger den verksamhet du vill bedriva. Förändras verksamheten eller lokalen så kan det krävas ett nytt bygglov. Bygglovsprövningen säkerställer att lokalen är anpassad för den aktuella verksamheten och att myndigheter har kunskap om vilken typ av verksamhet som bedrivs. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få veta vad som anges i bygglovet för just din lokal.

Innehåll i din ansökan

Om du inte har en aktuell brandskyddsdokumentation behöver din ansökan innehålla både en beskrivning av brandskyddet och en ritning över lokalen för att JRF ska kunna göra en bedömning av lokalens lämplighet.

Beskrivning av brandskyddet

Beroende på hur komplex din lokal är kan den behöva beskrivas på olika sätt. Som nämnts tidigare så kan en brandskyddsdokumentation som togs fram vid byggnationen vara den beskrivning som behövs. Om det inte finns en sådan kan du själv försöka beskriva brandskyddet om du tycker dig ha tillräcklig kunskap. Men oftast är det lämpligt att anlita en brandkonsult som hjälper till med ett brandtekniskt utlåtande tillsammans med en brandskyddsritning. Beskrivningen behöver bland annat innehålla hur många personer lokalen är lämplig för, vilken brandcellsindelning som finns och hur lokalen utryms. Om det finns brandtekniska installationer som vägledande markering, brand- och utrymningslarm eller nödbelysning behöver det också finnas med.

Ritning över lokalen

Beskrivningen av lokalens brandskydd behöver kompletteras med en skalenlig ritning över lokalen. En checklista på vad som ska ingå i ritningen följer här nedanför.

Utrymningsvägar

Alla utrymningsvägar i lokalen ska markeras på ritningen och förklaras i text i beskrivningen. Både bredd och höjd på utrymningsvägen ska finnas med. Det behöver framgå hur dörren öppnas, utåt eller inåt, och vilken typ av beslag som är monterat på dörren, exempelvis handtag eller vred. Om du är osäker på hur du ska beskriva med ord så kan du ta en bild på utrymningsvägen och skicka med.

Vägledande markeringar, nödbelysning och utrymningslarm

Vägledande markeringar, exempelvis utrymningsskyltar, ska markeras på ritningen och eventuellt utrymningslarm ska beskrivas och om möjligt visas på ritningen.

Släckutrustning

Alla typer av släckutrustning som finns i lokalen ska markeras på ritningen eller beskrivas i text. Släckutrustningen i en restaurang kan exempelvis bestå av handbrandsläckare i form av pulver eller fettsläckare, brandfiltar och automatiska släcksystem över heta ytor i köket.

Brandtekniska avskiljningar

Brandtekniska avskiljningar mot andra utrymmen i byggnaden och eventuellt inom den egna lokalen (exempelvis mellan kök och serveringsyta) ska också beskrivas tydligt på ritningen. Informationen finns ofta på ritningar från bygglovet, som du kan få från byggnadsnämnden. En annan källa kan vara en tidigare framtagen brandskyddsdokumentation. Om du behöver hjälp med det här kan du vända dig till en brandkonsult.

Möblering

Bardiskar och den tänkta bordsplaceringen ska framgå skalenligt på ritningen.

Uteservering

Gäller din ansökan ett serveringstillstånd för alkohol med uteservering ska ritningen innehålla både lokalen och uteserveringen. Beskriv uteserveringens avgränsning och utformning. Det vill säga om den omges av staket eller om den exempelvis är inbyggd eller inglasad. Det ska även framgå med vilka material den är byggd av samt hur möbleringen kommer att vara.

Exempel: Väggar utgörs av två meter högt glas i aluminiumprofiler. Tak av markisduk. Uteserveringen utgörs av träaltan som möbleras med stoppade möbler av loungetyp.

Om en uppvärmningsanordning, som exempelvis golvplacerade gasolvärmare, ska användas på uteserveringen ska typen av värmare och den tänkta placeringen beskrivas. Tänk på att det kan behövas tillstånd för gasolhanteringen.

Andra uppgifter som ska finnas med i ansökan

Personantalet för lokalen

I ansökan ska det finnas uppgift om det totala antalet personer man ansöker för i lokalen, alltså det maximala antalet gäster och personal som kan komma att vistas i lokalen samtidigt.

Ingår flera våningar i lokalen ska personantalet redogöras per våningsplan samt ett totalantal för hela lokalen. Personantal för eventuell uteservering ska redovisas separat.

Hantering av gasol

I ansökan ska det framgå om verksamheten planerar att hantera gasol. Beroende på var och hur mycket gasol som hanteras kan det krävas tillstånd. Mer information om tillstånd för hantering av brandfarlig vara hittar du här. Mer information om gasol i restauranger finns här.

Systematiskt brandskyddsarbete

Du som nyttjanderättshavare av en lokal är tillsammans med fastighetsägaren ansvarig för brandskyddet i lokalen och det är upp till dig att se till att brandskyddet verkligen ser ut som du beskriver i din ansökan.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor krävs att både fastighetsägaren och den som har verksamheten bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det ska vara anpassat för både verksamhetens storlek och komplexitet. Med ett systematiskt brandskyddsarbete ska du säkerställa att ditt tekniska brandskydd fungerar och att du har en tillräckligt bra organisation. Du kan läsa mer om SBA här.

Tillsyn

Räddningstjänsten kan komma att följa brandskyddet i lokalen genom en tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Många lokaler med serveringstillstånd kommer omfattas av regelbunden tillsyn men vi kan även göra tillsyn hos dig som har en mindre lokal.

Om det i samband med tillsyn visar sig att lokalen eller verksamheten skiljer sig från hur den beskrivits i ansökan kommer vi att förelägga om åtgärdande av bristerna och uppmana tillståndsgivande myndighet att tillståndet återkallas.

Brandskyddskontroll och rengöring av imkanaler

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) av imkanaler i restaurangkök ska göras med givna intervall. Syftet med åtgärderna är att i ett tidigt skede upptäcka fel samt att hålla rent i anläggningen för att minska risken för brand. Arbetet genomförs av vår anlitade sotare i kommunen och vi kommer att kontrollera hos dem hur statusen är på er anläggning. Här hittar du mer information om sotning och brandskyddskontroll.

Frågor

Om du har frågor gällande brandskyddet i din lokal är du alltid välkommen att höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig så gott vi kan. Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Förebyggandeavdelningen.