Visselblåsning

Räddningstjänsten Jämtland har infört en visselblåsarfunktion. Där kan alla, både medarbetare och allmänhet, anmäla misstanke om missförhållande inom förbundet. Visselblåsar­funktionen erbjuder anonymitet för anmälaren.

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet. Alla ska ha möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande inom förbundet. Det kan till exempel handla om att du har en misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • tjänstefel
 • grova avvikelser mot interna regler eller riktlinjer
 • en situation där någon utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller en närstående

Vem kan visselblåsa till Räddningstjänsten Jämtland?

Rapportering kan göras av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i verksamheten, rapporterar den och som tillhör någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare,
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att varar eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Så anmäler du

För att lämna en anmälan skickar du en rapport via vår visselblåsarfunktion. Du kan välja mellan att skicka in en skriftlig eller muntlig rapport.

Du väljer själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna kontaktuppgifter. Om du är anställd och vill lämna dina kontaktuppgifter kan du känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter med sekretess.

Lämna anmälan/visselblås

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande kan du göra det via rapporteringskanalerna brev och telefon eller genom att boka ett personligt besök. Du kan välja att rapportera anonymt. Observera att det du rapporterar om anonymt kan bli svårare att utreda.

Kontakta visselblåsarfunktionen om du vill veta mer om visselblåsning.

Telefon

Ring 063-14 80 00, be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Post

Räddningstjänsten Jämtland
Visselblåsarfunktionen
Box 71
831 21 Östersund

Anmälan blir en allmän handling

Rapporten som du lämnar in blir en allmän handling. Delar av rapportens innehåll kan vara skyddat av sekretess, beroende på vilka uppgifter du lämnat och vilka personer det berör.

Efter att du lämnat in en anmälan

När du skickat in en anmälan skickas den till avdelningschef för Verksamhetsstöd samt vår verksamhetsstrateg som utgör gruppen för visselblåsarfunktionen. De går initialt igenom och bedömer din anmälan. Därefter vidtar de olika åtgärder:

 • Rapporterar vidare anmälan till förbundschef/räddningschef.
 • Om anmälan gäller så kallad särskild befattningshavare (exempelvis någon i ledningen) hanterar ordförande i direktionen ärendet.
 • Om avdelningschef för Verksamhetsstöd och verksamhetsstrateg anser att ditt ärende inte är ett visselblåsarärende avslutar de ärendet. De skickar varje halvår en sammanställning över vilka ärenden som de gallrat bort till förbundschef/räddningschef.

Om du har anmält ett missförhållande får du inom sju dagar en bekräftelse på att anmälan har mottagits. Inom tre månader får du återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan. Om du har valt att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.