1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Explosiva varor organisationer

Explosiva varor organisationer

​Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier m.m.). Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen, blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Vad säger lagen om explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE) reglerar hanteringen av explosiva varor. Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga och explosiva varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa.

I lagen står att den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagen säger även att den som hanterar explosiva varor ska ha tillstånd till det.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs för den som ska hantera, överföra eller importera explosiv vara.  

I ett fåtal fall behövs inte tillstånd, vilka dessa fall är redogörs för i 2 kapitlet i MSBs föreskrifter om hantering av explosiva varor (pdf)

Se vidare om tillstånd och hur du söker tillstånd under rubriken Tillstånd explosiva varor.

Förvaring av explosiv vara

Förvaring av explosiva varor ska vara utformad för att förebygga och minska konsekvenserna av en olycka samt för att hindra tillträde för obehöriga. Detta innebär att kraven på förvaringsutrymmena är många. Mer information om vilka regler som gäller vid förvaring av explosiva varor hittas under rubriken Förvaring.

Mer information

Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller explosiva varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa.

Relaterade länkar