Verksamheten

Räddningstjänstens huvudsyfte är att rädda liv, egendom och miljö samt att skapa trygghet för alla.

Brand och olyckor

Verksamheten har som första uppgift att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar och genom förebyggande åtgärder tillse att skadorna begränsas. Den andra huvuduppgiften är att när bränder och olyckor inträffar, snabbt och effektivt begränsa konsekvenserna och avhjälpa skadorna.

Förebyggande

Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya eller förändrade risker. Detta ska ske genom tillsyn, information, rådgivning samt utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och kommuninnevånare avseende byggnadstekniskt-, organisatoriskt-, ordnings- och släckande brandskydd.

Samhällets skyldighet

Först om en olycka inträffar eller vid överhängande fara för att en olycka ska inträffa och den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa.  

Insatsförmåga

Räddningstjänsten ska ha en förmåga att på ett effektivt sätt kunna genomföra räddningsinsatser vid de olyckshändelser som bedöms kunna inträffa inom vårt område. Utifrån de tänkbara olyckshändelser vi ser inom vårt område planeras den operativa verksamheten så att vi har en tillräckligt god förmåga att genomföra räddningsinsatser med den utrustning, övning och beredskap som krävs. Vi jobbar för att kunna rädda liv och hälsa, egendom och miljö vid en mängd olika händelser, förutom att kunna släcka bränder och rökdyka innebär det bland annat att vi ska kunna hjälpa skadade personer ut ur fordon vid trafikolyckor, hantera översvämningar och höga flöden, ta hand om utsläpp av farliga ämnen och rädda personer som drunknar.  Detta innebär att vi ständigt jobbar med att utveckla oss i takt med att nya risker tillkommer i samhället.

Övning är en viktig del av vår verksamhet och all operativ personal genomför löpande övning och utbildning för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hjälpa om olyckan är framme. Övningarna genomförs på våra stationer, vårt övningsområde Furulund eller ute på olika platser i samhället. För att kunna genomföra våra insatser krävs också driven och engagerad personal, vi jobbar därför aktivt med rekrytering för att kunna hålla den beredskap som krävs på våra stationer.

Att vi finns utspridda på många orter i länet innebär också att vi är en tillgång för Regionen då vi bland annat åker på IVPA-larm (I väntan på ambulans) och hjärtstopp, hjälper till med transport av skadade till farbar väg, lyfthjälp och assistans till ambulanshelikoptern vid landning.

Täckning

Räddningstjänsten skall ha sådan yttäckning att det inom rimlig tid är möjligt att nå bebodda samhällen med räddningsinsats.