Klassning av brandfarliga varor

Brandfarliga varor delas in i fyra grupper: brandfarliga gaser, extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. För att ta reda på om en produkt är en brandfarlig gas, extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler eller en brandfarlig vätska tittar man i produktens säkerhetsdatablad. I avsnittet ”9 Fysikaliska och kemiska egenskaper” ser man om produkten är en gas, en aerosol eller en vätska.

Brandfarliga gaser

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser eller gasblandningar som vid en temperatur av 20 ºC och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Detta regleras i MSB föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor. Även gaser i vätskefas, t.ex. gasol, räknas som brandfarliga gaser.

Under avsnittet ”2 Farliga egenskaper” i säkerhetsdatabladet anges de med farokoden F+, riskfrasen R12 eller faroangivelsen H220 eller H221.

MSBs föreskrifter om brandfarliga och explosiva varor (pdf)

Extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler definieras i MSB föreskrifter (MSBFS 2010:8) om aerosolbehållare.

Under avsnittet ”2 Farliga egenskaper” i säkerhetsdatabladet anges de med farokoden F+, riskfrasen R12 eller faroangivelsen H222 eller H223.

MSBs föreskrifter om aerosolbehållare (pdf).

Brandfarliga vätskor

Till brandfarliga vätskor räknas vätskor med flampunkt upp till 100 °C. Detta regleras i MSB föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor.

Information om flampunkten finns i avsnittet ”9 Fysikaliska och kemiska egenskaper” i säkerhetsdatabladet.

MSBs föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor (pdf).

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Begreppet återfinns endast i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och därför används det för att avse just de ämnen och blandningar som omfattas av denna lag. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som omfattas av begreppet brandreaktiv vara.

Denna tabell tar upp vilka ämnen som är brandreaktiva varor och i vilken föreskrift där mer information om hantering av varan, exempelvis när den är tillståndspliktig, återfinns.
VaraFöreskrift
VäteperoxidHantering av väteperoxid PDF (82 kb)
Organiska peroxiderHantering av organiska peroxider PDF (127 kb)
AmmoniumnitratHantering av ammoniumnitrat PDF (47 kb)
Lågnitrerad nitrocellulosaHantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa PDF (53 kb)
Brandfarlig biograffilmHantering av brandfarlig biograffilm PDF (53 kb)