1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Laddplatser för elbilar...

Laddplatser för elbilar i garage

Elbilar blir allt vanligare och fler ställer om från bilar med förbränningsmotorer till olika varianter av elhybrider och rena elbilar. Detta har medfört en efterfrågan på riktlinjer för laddplatser i garage med avseende på brandsäkerheten.

Elbilar idag har oftast batterier av typen Litium-jon. Dessa batterier har hög energidensitet och låg vikt, vilket gör att de mycket lämpade för att använda i fordon.

Ur ett brandtekniskt perspektiv finns det dock flera problem. Om batteriet blir överhettat kan det ske en så kallad “termisk rusning”. Detta är en kemisk reaktion som skapar stora mängder varma gaser som ventileras ut ur batteriet för att förhindra en explosion. Dessa gaser är både brandfarliga och giftiga. Den kemiska processen skapar även väldigt stora mängder värme, vilket gör det svårt att bromsa genom nedkylning när reaktionen väl har börjat.

I elbilar är batterierna oftast placerade i botten på bilen, väl inkapslade för att skyddas mot skador. Detta gör att kylning och släckning av batteriet blir komplicerat och att det kan ta längre tid att släcka än för ett vanligt fordon.

Trots riskerna finns det fördelar med elbilar. Vi vill påpeka att bränder i elbilar hittills endast inträffat i ett fåtal fall, även på en global nivå. De bränder som studerats av bland annat Brandforsk visar att bränder främst uppkommit i samband med kollisioner som skadat batterierna, det vill säga inte under laddning i garage. Många av de bränder som benämns som brand i elbil har själva verket varit bränder som startat i den elektriska laddningsutrustningen och sedan spridit sig vidare till bilar och byggnader.

Studie av Brandforsk. Ying Zhen Li (2018) – Fire and explosion hazards of alternative fuel vehicles in tunnels – Brandforsk, PDF

Placering

Vi rekommenderar att laddningsplatser för elbilar i garage placeras så nära in/utfarten som möjligt, för att vi ska kunna göra insatser från en säker miljö utan långt avstånd till branden. Vid placering i garage med flera våningsplan bör elbilsplatser placeras i eller ovan markplan.

Utrustning och installation

Vi rekommenderar att laddplatser utförs i enlighet med Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Uppladdning via vanliga eluttag eller uttag för motorvärmare bör inte tillåtas av fastighetsägare, då dessa inte är dimensionerade för den höga belastning som uppstår i och med laddningen av elbilar.

Även äldre elinstallationer kan utsättas för påfrestningar som överstiger vad de är dimensionerade för, detsamma gäller förlängningssladdar. Kontrollera också att sladden för laddning är kompatibel med laddboxen.

Låt ett behörigt företag installera utrustningen och kontrollera på Elsäkerhetsverkets webbplats att företaget är registrerat där med verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el”.

Brandtekniska installationer

Bilbränder, oavsett bränsletyp, i garage medför att det vid en brand kommer bildas mycket brandgaser inom en begränsad volym. Dessa gaser är både giftiga, samt minskar sikten vid räddningsinsatser. En majoritet av dagens större garage har byggts med möjlighet till brandgasevakuering, antingen genom tekniska system eller öppningar i väggar och tak. Några vanliga system är rökluckor, möjlighet att ventilera genom portar, eller brandgasfläktar. Då vår insatsmöjligheter till stor del beror på möjligheten till att ventilera ut rök från utrymmet, råder vi att den som planerar att sätta in laddningsplatser också undersöker vilka befintliga system som finns för brandgasevakuering i byggnaden. Då funktionen av dessa system är en förutsättning för våra insatsmöjligheter rekommenderar vi att dessa kontrolleras i samband med installationen av laddplatser och regelbundet genom det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandscellsgränser för att hindra spridning av rök

Brandcellsgränser finns för att minska risken för att rök sprider sig inom en byggnad. Ett större garage ska som regel alltid vara utfört som egen brandcell. Då röken från bilbränder är mycket skadlig, rekommenderas att en inventering av befintliga brandcellsgränser görs, och att brandtätningar av genomföringar kontrolleras. Kontrollera även att dörrstängare fungerar korrekt så att risken för brandgasspridning minskar.