Elda ute

Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov – var försiktig.

Nya regler om eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. Detta görs för att vi ska nå miljömål på både nationell och internationell nivå.

Om du har trädgårdsavfall kan du välja på att:

 • Kompostera det på plats i trädgården
 • Ta med det till kommunens återvinningsplats
 • Undersöka om din kommun gör undantag för att elda trädgårdsavfall där du bor

Bra att tänka på vid eldning

Eldplats där två personer grillar ute i naturen
 • Undersök om det råder eldningsförbud. Det är Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.
 • Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga. Du kan använda en spade vid lägereldning.
 • Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar.
 • Elda i mindre högar för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
 • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
 • Eldning i större omfattning än lägereldning bör ej utföras efter mörkrets inbrott. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma räddningstjänsten.
 • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor!
 • Lämna ej elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Väderförhållanden

Även om det är tillåtet att elda måste du alltid ta hänsyn till den väderlek som råder när du tänker elda. Elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr – gäller främst dött växtmaterial. Brandrisk Appen, ikonDå kan okontrollerad brand-spridning lätt ske. Kom också ihåg att vädret kan skifta snabbt. Du måste alltid göra en egen bedömning om det är lämpligt att elda. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret för elden.

Brandriskprognos 5-dygn finns på SMHI:s webbplats och i appen ”Brandrisk Ute”.

Exempelkarta över Sverige med färgmarkerade områden som indikerar olika nivå av brandrisk.

Säkerhetsavstånd till byggnader

Ha ett väl tilltaget säkerhetsavstånd till byggnader. Minsta säkerhetsavstånd, med vinden från bebyggelsen, bör vara enligt följande:

 • Gräseldning: 15 meter
 • Eldning mindre omfattning ~1 kvm: 15 meter
 • Eldning större omfattning: 50 meter
 • Valborgsmässoeldar: 50 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Regler

Kommunerna kan i lokala föreskrifter ha begränsningar på var, med vad och när det är tillåtet att elda. Reglerna skiljer sig åt mellan olika kommuner och du måste därför kontrollera vad som gäller i kommunen där du bor. Under förutsättning att det är tillåtet i kommunen där du bor samt att det inte råder eldningsförbud får du bränna av mark, elda trädgårdsavfall och göra upp lägereld eller valborgsmässoeld – som också kan kräva tillstånd. Kom ihåg att eldning alltid sker på eget ansvar.

Eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Läs mer hos Länsstyrelsen.

Du behöver inte anmäla eldning

Under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS Alarm att hantera anmälningar för detta utan att utalarmeringen fördröjs. Annan eldning än så kallad naturvårdsbränning skall inte anmälas till räddningstjänsten eller SOS Alarm AB.

Naturvårds- och hyggesbränning

Gå vidare till information om naturvårds- och hyggesbränning.