Flerbostadshus

Om det börjar brinna i ett flerbostadshus ska du agera olika beroende på var någonstans det brinner. I vissa fall behöver räddningstjänsten hämta ner dig från ett fönster eller en balkong. Det är också viktigt att vidta åtgärder för att så långt som möjligt undvika att trapphuset fylls av rök.

Om det brinner i din lägenhet

Om det brinner i din lägenhet ska du ta snabbt varna alla i lägenheten och sedan ta er ut. Om det går att släcka branden på ett säkert sätt så ska du också göra det. När du lämnar lägenheten så är det viktigt att du stänger dörren efter dig. En stängd dörr hindrar branden och röken från att sprida sig vidare.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset är rökfyllt ska du stanna kvar i din lägenhet och hålla dörren stängd. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös. En lägenhet ska motstå en brand i ungefär en timme.

Dörren skyddar dig från brand och giftig rök. Larma 112 och vänta tills räddningstjänsten hjälper dig ut. Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att räddningstjänstens personal kan se dig.

Brandvarnare och släckutrustning

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden och på den som bor i lägenheten. Ägaren kan exempelvis vara en hyresvärd eller bostadsrättsförening. Vanligtvis är det ägarens ansvar att se till att det finns brandvarnare i alla lägenheter och den boendes ansvar att brandvarnaren fungerar. Men ansvarsfördelningen kan se annorlunda ut i vissa fall och finns ofta reglerad i hyresavtal eller stadgar.

Det är lämpligt att det finns brandsläckare med 6 kg pulver och en brandfilt inom varje bostad. Det kan även vara lämpligt att ha släckutrustning i tvättstugor, trapphus, källare, garage och på vindar.

Utrymning

I ett flerbostadshus är trapphuset oftast den ena av två utrymningsvägar. Den andra utrymningsvägen kan vara en balkong eller ett fönster som räddningstjänsten kan nå med sin stegutrustning. Om trapphuset utgör den enda utrymningsvägen finns särskilda krav på trapphusets utformning, så att till exempel brandrök inte ska kunna spridas.

Trapphus

Trapphuset är en mycket viktig del av brandskyddet i ett flerbostadshus och det är viktigt att alla dörrar som vetter mot trapphuset sluter tätt och att dörrstängare fungerar så att inte brandrök kan spridas.

I trapphus ska inte barnvagnar, cyklar eller andra föremål förvaras. Risken ökar för anlagda bränder och en barnvagn som sätts i brand kan fylla ett helt trapphus med rök. För att fylla sin funktion som utrymningsväg ska trapphuset vara fritt från föremål som kan vara i vägen vid en brand eller en annan olycka då ambulanspersonal behöver komma fram.

En mindre mängd föremål som enstaka blommor på fönsterbrädor, dörrkransar eller dörrmattor är vanligtvis inga problem ur brandsynpunkt men en julgran eller andra brännbara dekorationer eller möbler är olämpliga i trapphus.

En elrullstol (och liknande utrustning) kan utgöra ett viktigt stöd för en individ och måste ha hög tillgänglighet. Andra möjliga förvaringsalternativ måste dock beaktas först, som exempelvis egna lägenheten eller cykelrum. Om trapphuset måste användas som uppställningsplats ska utrustningen placeras med betryggande säkerhet och den får inte inkräkta på den fria utrymningsbredden. Elrullstolen ska vara av svårantändligt material och elektriska produkter får aldrig laddas i ett trapphus.

Räddningsvägar och uppställningsplatser

Eftersom utrymning i vissa fall måste ske via balkong eller fönster, finns det ibland särskilda räddningsvägar och uppställningsplatser i anslutning till byggnader. De är till för att räddningstjänsten ska kunna komma fram och ställa upp höjdfordon eller bärbara stegar.

Räddningsvägar och uppställningsplatser måste vara åtkomliga och framkomliga för att räddningstjänsten ska kunna bistå med utrymningen och kunna göra en effektiv släckinsats. Räddningsvägar ska alltid vara väl uppmärkta, vara fria från hinder och hållas snöröjda under vintern. Tänk på att beskära träd och buskar som kan vara i vägen. Det finns inget som hindrar att en räddningsväg förses med en låst bom, men då är det viktigt att den lätt kan låsas upp med en brandskårsnyckel.

Länktips

Anslag att skriva ut och hänga upp i ditt trapphus

Vill du läsa mer om brandskydd i flerbostadshus och exempelvis hitta information om punkter som kan regleras i hyresavtalet? MSB broschyr

Mer info om räddningsvägar och uppställningsplatser