Gasol

Gasol består av en blandning av kolvätena propan och butan. Namnet gasol används bara i Sverige. I engelskspråkiga länder används vanligen begreppet LPG (liquefied petroleum gas).

I MSBs broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö finns råd och tips för den som hanterar gasol.

Räddningstjänsten har här sammanfattat några av de viktigaste sakerna som man ska tänka på vid gasolhantering.

Egenskaper

Gasol är en gas, som har komprimerats till vätska i behållarna. I sitt normaltillstånd är gasolen luktfri. För att man ska märka om den läcker ut, har ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten tillsats.

Gasolen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft. Detta medför att gasol som läcker ut kan ligga kvar längs marken eller golvet under en viss tid. Av varje kilo gasol bildas cirka 500 liter gas vid läckage.

Risker med gasol

Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt.

Vid förbränning ska färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring. Om förbränningen inte sker på ett korrekt sätt finns risk för koloxidförgiftning.

Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är att läckage har uppstått i gasolapparaten eller i slangledningarna mellan behållaren och apparaten. Incidenter har även inträffat på grund av att gasolapparaten har stått för nära lättantändligt material som antänts.

Läckagekontroll

För att du ska ha en säker och funktionsduglig gasolanläggning bör den täthetsprovas efter varje gång du har bytt gasolbehållare och minst en gång om året. Läs mer under rubriken Läckagekontroll.

Så släcker du en brand i gasolanläggningen

Om brand skulle uppstå i ventiler, slanganslutningar eller på andra ställen där det inte ska brinna i gasolanläggningen ska du i första hand stänga tillförseln av gasol med ventilen på behållaren.

Om du släcker lågan utan att stänga av gasoltillförseln kommer gasolen att läcka ut. Om gasolen ansamlas i något utrymme kan den antändas och orsaka en större skada.

Det är lämpligt att ha en skyddshandske till hands vid t.ex. grillen om du behöver stänga ventilen vid brand.

Brand i brännbart material som trä, tyg eller papper släcker du med vatten- eller pulversläckare.

Förvaring

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Är behovet större än 60 liter gasol måste tillstånd sökas. Läs mer om förvaring i hemmet under rubriken Förvaring i hemmet.

Gasol i husvagnar och husbilar

Gasol i husvagnar orsakar flera otäcka olyckor varje år. Grunden för att undvika bränder och explosion är att se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet är. Läs mer under rubriken Gasol i husvagnar och husbilar.