Tillstånd explosiva varor

Tillstånd krävs enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor.

För hantering som sker i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund eller Östersund och avser användning, förvaring, saluförande/överlåtelse (tidigare kallat handel) eller överföring inom Sverige söks tillstånd hos Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Olika typer av tillstånd

Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för alla som ska bruka en explosiv vara.
 • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.
 • Tillstånd till saluföring/överlåtelse (tidigare kallat handel) med explosiva varor krävs för den som saluför eller på annat sätt lämnar vidare en explosiv vara t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för den som köper explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till det egna förrådet eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition och pyrotekniska artiklar.

Söka tillstånd

Tillstånd söks på blanketten “Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor” du hittar den här på sidan Blanketter.

Det behövs inte en ansökan per typ av tillstånd utan samtliga tillstånd som krävs för verksamheten söks på samma ansökningsblankett.

Hur handläggningen av ansökan går till beskrivs under rubriken Tillståndsprocessen.

Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Föreståndarens uppgift är att verka för att hanteringen av explosiva varor sker i enlighet med lagen och de föreskrifter som finns i anslutning till lagen. Föreståndaren har en grundläggande roll i att kontrollera och följa upp verksamhetens hantering av explosiva varor samt att samordna det förebyggande arbetet.

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheter och övriga förutsättningar som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Det kan innebära avsatt tid för uppdraget, budget till kurser och utbildning samt budget för att kunna åtgärda de brister som finns på arbetsplatser.

De utsedda föreståndarna ska anmälas till tillståndsmyndigheten som prövar dem. Prövningen omfattar både deras kompetens och lämplighet. Vid lämplighetsprövningen inhämtas yttrande från Polismyndigheten. Baserat på om personerna har rätt kompetens och Polismyndighetens yttrande beslutar vi sedan om att godkänna eller avslå varje enskild person.

I samband med ansökan om tillstånd sker anmälan på samma blankett som tillståndsansökan. Om nya föreståndare utses under ett tillstånds giltighetstid så ska dessa snarast anmälas till tillståndsmyndigheten. Anmälningsblankett för föreståndare återfinns här. Att anmäla föreståndare är förenat med en avgift.

Deltagare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska från och med den 1 augusti 2021 anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer i verksamheten som avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor (utöver föreståndaren/föreståndarna).

Observera att kravet på att anmäla deltagare endast gäller för verksamheter som hanterar explosiva varor i begärlighetsgrad A och/eller B. Verksamheter som har tillstånd enbart för explosiva varor i begärlighetsgrad C, exempelvis fyrverkerier som får säljas till allmänheten eller krockkuddar och annan fordonspyroteknik, behöver endast anmäla föreståndare.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avses med deltagare personer som fysiskt befattar sig med de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet och inte är föreståndare. Exempel på personer som behöver anmälas som deltagare är:

 • Bergarbetare som laddar och kopplar sprängsalvor.
 • Försäljningspersonal som säljer ammunition eller krut.
 • Förrådspersonal som självständigt arbetar med lastning och leveranser av explosiva varor i förråd.

Personer som arbetar med andra sysslor på en plats där explosiva varor hanteras behöver vanligtvis inte anmälas som deltagare. Exempel på personer som inte behöver anmälas som deltagare är:

 • En operatör som till exempel enbart borrar eller täcker borrhålen efter laddning och inte deltar i hanteringen av sprängmedlen på en sprängplats.
 • Personer som tillfälligt hyrs in som medhjälpare för att till exempel bära fram kartonger med sprängmedel till borrplatsen eller för att lasta in en större leverans i ett förråd behöver inte anmälas som deltagare om hanteringen sker under medverkan eller övervakning av godkända personer.
 • Bevaknings- och servicepersonal som inte deltar i hanteringen av de explosiva varorna

De anmälda personerna prövas av tillståndsmyndigheten beträffande sin lämplighet. Vid lämplighetsprövningen inhämtas yttrande från Polismyndigheten. Baserat på Polismyndighetens yttrande beslutar vi sedan om att godkänna eller avslå varje enskild person.

I samband med ansökan om tillstånd sker anmälan på samma blankett som tillståndsansökan. Om deltagare tillkommer under ett tillstånds giltighetstid så ska dessa snarast anmälas till tillståndsmyndigheten. Anmälningsblankett för deltagare återfinns här. Att anmäla deltagare är förenat med en avgift.

Personer med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. Detta gäller för tillståndsansökningar som skickas in efter den 1 augusti 2021.

Det skiljer sig mellan olika typer av verksamheter vilka personer som kan anses ha ett betydande inflytande över den juridiska person som innehar tillståndet (tillståndshavaren). Nedan är exempel på personer med betydande inflytande i olika typer av verksamheter:

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Vid lämplighetsprövningen av personer som har betydande inflytande i en verksamhet inhämtas yttrande från Polismyndigheten. Polismyndighetens yttrande ligger till grund för om tillståndsansökan ska beviljas eller avslås. Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

I samband med ansökan om tillstånd sker anmälan på samma blankett som tillståndsansökan. Om någon av de anmälda personerna med betydande inflytande över verksamheten byts ut eller om nya tillkommer under tillståndets giltighetstid så ska detta snarast anmälas till tillståndsmyndigheten. Anmälningsblankett för personer med betydande inflytande återfinns här.

Avgift

För tillståndsprövning tar räddningstjänsten ut en avgift. Detta har räddningstjänsten rätt att göra enligt 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens avgift för tillståndsprövning är 900 kr/timma. För ett antal typärenden är tidsåtgången och därmed avgiften beslutad på förhand. För övriga fall och för speciella fall, t.ex. komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats utöver det som ingår i den normala tillståndsprövningen, debiteras timersättning.

Gällande avgifter finns att läsa i dokumenten på sidan Avgifter och taxor.

Observera att oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras avgiften.

Tillstånd i andra fall

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är tillståndsmyndighet för den som söker om tillstånd för explosiva varor med avseende på:

 • tillverkning, bearbetning, destruktion, underhåll och återvinning
 • hantering som sker i anslutning till tillverkning, bearbetning, destruktion, underhåll och återvinning
 • import
 • gränsöverskridande överföring

Tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar lämnas av Polismyndigheten.