1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Bränder som uppstår i byggnader kan snabbt utgöra ett livsfarligt hot mot de personer som befinner sig i byggnaden. Bränder kan även orsaka egendomsskador som innebär stora ekonomiska kostnader och en allvarlig påverkan på verksamheten som bedrivs i byggnaden.

Vägledning med exempel och råd

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan genomföras på många olika sätt. Räddningstjänsterna i Västernorrlands och Jämtlands län har valt att beskriva brandskyddsarbetet inom fyra områden:

  1. Ansvar och brandskyddsorganisation
  2. Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsritning
  3. Kontroll och underhåll
  4. Utbildning och övning

Ladda ned vägledningen

Ladda ned vår vägledning Systematiskt brandskyddsarbete med exempel och råd. Den hjälper dig i arbetet med att skapa ett brandskydd som fungerar över tid vilket innebär att man minskar risken för att något allvarligt ska inträffa.

Gällande lagstiftning

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2 §

För att uppfylla kraven enligt lagstiftningen behöver man bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).

Det innebär att man förebygger brand och skador till följd av brand på ett genomtänkt och effektivt sätt. Det handlar också om att förebygga att en brand över huvudtaget uppstår och att säkerställa att byggnaden och de personer som finns där kan begränsa skadorna om en brand ändå inträffar.