Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Blåsa lågor slår upp från en gasolbrännare. Det är mörkt omkring.

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis enligt nedan.

MSB har gett ut flera föreskrifter om brandfarlig gas för att förtydliga och detaljera kraven i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Flera av föreskrifterna skrevs för 20-30 år sedan och har nu uppdaterats och slagits samman.

De nya föreskrifterna gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. De omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Bestämmelserna riktar sig till den som ska hantera, eller hanterar, brandfarlig gas eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll och innehåller inga produkt-, konstruktions- eller tillverkningskrav.

Två nya handböcker ska ge stöd

Som ett stöd till föreskriften har även två handböcker tagits fram. En handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker och en handbok om yrkesmässig hantering av brandfarlig gas. Dessa kommer att publiceras på msb.se.

En nyhet i föreskriften är att de allmänna råden redaktionellt ligger direkt efter respektive föreskriftskrav. För butiker innebär det allmänna rådet för placering av lösa behållare att det bör göras enligt kapitel 2 i MSB:s handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

Föreskrifterna genomför inte några EU-direktiv eller andra internationella konventioner men det finns kopplingar till EU-direktiv som reglerar tryckkärl och aerosoler samt till reglerna om transport av farligt gods (ADR). MSB:s föreskrifter kompletterar i många fall Arbetsmiljöverkets produkt- och kontrollregler med krav gällande hantering baserade på varornas brandfarliga egenskaper varför dessa måste följas parallellt för att uppnå en säker hantering.

Föreskriften med allmänna råd

Den 1 augusti 2020 träder följande föreskrifter och allmänna råd i kraft:
MSBFS 2020:1

Samtidigt upphör följande författningar att gälla helt eller delvis i enlighet med vad som anges nedan:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare upphävs i sin helhet
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas upphävs i sin helhet
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas dvs både kraven och de tillhörande allmänna råden. Krav och allmänna råd avseende brandfarlig vätska fortsätter att gälla.
    SÄIFS 1990:2
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas, dvs både kraven och de tillhörande allmänna råden, samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska. Kraven, det vill säga de § som avser brandfarlig vätska, fortsätter att gälla.
    SÄIFS 1996:2

Allmänna råd

De allmänna råden finns infogade efter respektive paragraf i föreskriften i de fall det finns allmänna råd. För kravet i 2 kapitlet 9 § som handlar om placering av brandfarlig gas hänvisar vi i de flesta fall till bilaga 1 i föreskriften.

Undantaget är dock för butiker, där det allmänna rådet för placering av lösa behållare är att det bör göras enligt kapitel 2 i MSB:s handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker. Den slutliga redigeringen och sättningen av handboken pågår fortfarande. Den kommer enligt plan att färdigställas och publiceras under v.16 på msb.se. En preliminär version av kapitel 2 finns på webbsidan för MSBFS 2020:1 under ”Övriga dokument”.

I föreskriften finns även två allmänna råd publicerade angående utredningskrav och föreståndarkrav som ges direkt till 7:e respektive 9 §§ i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

MSBFS 2020:1

Källa: MSB