Eldningsförbud utfärdat i Jämtlands län

En eld i svart täcks av en röd ring med ett diagonalt sträck över. Innebörden är eldningsförbud.

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Jämtlands län, förutom Åre kommun, från klockan 12.00 den 18 juni 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Med anledning av den senaste tidens varma väder råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med Jämtlands läns räddningstjänstförbund och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i Jämtlands län, förutom Åre kommun. Undantag gäller för fjällområden på mer än 500 meters höjd över havet.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark, och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Om du medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan du dömas till böter.

Om du upptäcker en brand

 1. Varna andra som kan hotas av branden.
 2. Flytta dig till en säker plats.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Släck om du kan.

Det är förbjudet att:

 • grilla eller laga mat över öppen eld på fäbodvall, i ett vindskydd, kåta, tält eller liknande
 • grilla eller laga mat över öppen eld på fjället
 • elda trädgårds- och rivningsavfall samt gräs

Vad är tillåtet att göra? Du får:

 • använda elgrill, spritkök, engångsgrill eller kolgrill i egen trädgård *
 • använda gasol- eller spritkök i husvagn eller täckt båt
 • använda stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll
 • tända värmeljus
 • tända en cigarett (men fimpen ska tas om hand och inte hamna i naturen)
 • använda levande ljus utomhus (ljusen ska vara placerade så att risken för spridning till vegetation är obefintlig)
 • använda motorsåg och röjsåg
 • skjuta på skjutbana
 • grilla över öppen eld på brygga eller båt i sjön, utomhus vid fritidshus eller på iordningsställda grillplatser där risken för spridning är låg
 • elda i vedspis eller kamin (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)
 • elda i badtunna (om den är placerad så att risken för spridning till vegetation är obefintlig)
 • elda i bastu (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)
 • utföra heta arbeten i ditt yrke, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor (var aktsam omgivning och var gnistor hamnar)
 • använda metallkap eller metallslip (var aktsam omgivning och var gnistor hamnar)

* Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om platsen är så nära vegetation att eld lätt kan spridas. Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontakta fastighetsägaren om tillstånd.

Länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud

Via denna karttjänst har du möjlighet att se var i landet det är eldningsförbud. Hela Sverige omfattas dock inte ännu av kartan. Om du planerar att elda, följ de eventuella eldningsförbud som råder hos din kommun och din länsstyrelse.