Skydda din gård och dina djur

Brandriskerna i lantbruk och hästverksamheter är stora och kräver särskild uppmärksamhet. En allvarlig konsekvens av bränderna är att många djur brinner inne. Det är vanligare att brand uppstår i äldre byggnader eftersom installationerna ofta är gamla och byggnaderna är utförda i trä. Nyare byggnader uppförs oftare helt eller delvis i obrännbara material. Många bränder på lantbruk och i hästverksamhet börjar i angränsande lokaler till djurstall, till exempel i foderutrymmen, logar, skullar, torkar, pannrum och gårdsverkstäder.

Vanliga brandorsaker är:

  • Elinstallationer och åsknedslag
  • Uppvärmning och torkning
  • Heta arbeten
  • Fordon
  • Maskinell utrustning

Läs mer i broschyren “Förebygg brand – ditt ansvar, skydda din gård och dina djur” från Lantbrukets Brandskyddskommitté. Du hittar den här.