Information till hushåll med eldstäder

Vi har fått kännedom om att det finns företag som ger missvisande information till hushållen i vissa delar av länet. Företagen erbjuder bland annat sotning och besiktning av eldstäder. Det är inte ett fritt val att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg.

Jämtlands räddningstjänstförbund har avtal med sotare (sotningsentreprenörer) i samtliga länets kommuner, utom Åre. De avtalade entreprenörerna utför den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen som ska ske av eldstäder. Både sotningen och brandskyddskontrollen är reglerade vad gäller frist (tidsintervall mellan varje tillfälle) och vilket pris som gäller för arbetet. Det går inte att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg. Om du utan tillstånd anlitar någon annan än kommunens sotare för att sota din eldstad får du även bekosta den ordinarie sotningen enligt fristen för din eldstad. Brandskyddskontrollen kan aldrig utföras av någon annan än förbundets anlitade sotare då dessa har delegation att utföra kontrollen och påtala risker eller brister som behöver åtgärdas. Det innebär att även om du har tillstånd att sota själv eller tillstånd att låta annat företag sota, så kommer ändå kommunens sotare för att kontrollerar att din skorsten är säker ur brandskyddssynpunkt.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll inom kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll i Åre kommun.