Säker solcellsanläggning

Det är svårt att stänga av en solcellsanläggning som är i drift. När en solcellsmodul belyses fortsätter den att alstra en spänning. Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, via säkringar eller överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar (DC kablage) fortsatt är spänningssatta upp till 1000 volt, om inte särskilda installationstekniska åtgärder vidtas. Denna spänning kan vara direkt livsfarlig för räddningspersonal och solcellerna kan således innebära begränsningar och svårigheter för räddningspersonalen under en räddningsinsats.

Det är Räddningsledaren som vid en insats ansvarar för räddningspersonalens arbetsmiljö. För att undvika livsfara för egen personal, kan därför en brand i en solcellsanläggning innebära en totalskada av byggnaden. Av denna anledning anser räddningstjänsten det motiverat att vidta säkerhetshöjande åtgärder.

Öka säkerheten

Några viktiga punkter för att din solcellanläggning ska bli bra ur säkerhetssynpunkt:

  • Använd CE-märkta produkter.
  • Projektering och utförande enligt Elsäk-FS, SEK Handbok 457 och Räddningstjänsten Jämtlands vägledning.
  • Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket för den typ av arbete du behöver hjälp med.

Information till räddningstjänsten

Sätt upp tydlig skyltning och information om anläggningen sammanställd och lättillgänglig för räddningstjänsten. Det är till stor nytta för oss vid händelse av en brand i din fastighet. Läs mer i vår vägledning se länk nedan.

Länkar

Räddningstjänsten Jämtlands vägledning

Kolla firman hos Elsäkerhetsverket