Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Tänkt planeringsunderlag

Kravet gällde byggnader och anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. De skriftliga redogörelserna var bland annat tänkta att användas som en del i kommunens planeringsunderlag för tillsynsverksamheten. Redogörelserna har genom åren använts i varierande grad i olika kommuner och inte blivit det planeringsstöd som regleringen syftade till. De redogörelser som redan inkommit till kommunen kan såklart även fortsatt användas som underlag.

Ansvaret för brandskyddet kvarstår

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.