Eldningsförbud / Fireban

Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni 2023 och fram tills det upphävs. Förbudet råder i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Ragunda samt de delar av Strömsunds och Östersunds kommun som ligger öster om E45:an. Risken för brand i skog och mark är mycket stor i länets östra delar. 

OBS: Tänk på att det är väldigt torrt i skog och mark, så var försiktig med eld även i områden som inte omfattas av eldningsförbudet.

English: A fire ban has been issued for Berg, Bräcke, Härjedalen, and Ragunda municipalities, plus areas east of the E45 highway in Strömsund and Östersund municipalities. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked. Please be careful in general when lighting fires, even in areas that are not affected by the fire ban. 

More information in English can be found here, see “About firebans”.

Vad gäller?

 • Det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse
 • Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera)
 • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg
 • Undantag från eldningsförbudet görs för fjällområden i Härjedalens och Bergs kommuner.

Om eldningsförbud

 • Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.
 • Du måste alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld.
 • Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Syftet är att förhindra skogsbränder.
 • Vid extrem brandrisk kan fler aktiviteter som riskerar att sätta skogen i brand förbjudas. Håll dig uppdaterad om förändringar!
 • Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud. De informerar om vilket område det gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och från när förbudet gäller.
 • Att laga mat och grilla vid en fast grillplats samt att använda friluftskök kan vara tillåtet. Ta reda på vad som gäller för platsen där du är!
 • Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.
 • Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Kolla informationen på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Appen Brandrisk ute

Du kan använda appen “Brandrisk ute” för att ta reda på om eldningsförbud råder där du är samt för att få tips och information.